Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ภาพกิจกรรม

สมศ. เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ SHARE “Peer Multiplier Training" (PMT) – Training-of-Trainers Seminar

3 กันยายน 2561 | อ่าน 1,415 ครั้ง

เมื่อวันที่ 4-7 มิถุนายน 2561 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ SHARE Peer Multiplier Training” (PMT) – Training-of-Trainers Seminar ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่ ดร.สมยศ ชี้แจง หัวหน้าสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ดร.สุชญา สังข์จรูญ รักษาการหัวหน้าภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และนางสาวศุภรางค์ อินทุณห์ นักวิชาการภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (ภปอ.) โดยมีผู้เข้าร่วมจากประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน 56 คน สำหรับประเทศไทยมีผู้แทนเข้าร่วมทั้งหมด 6 คน โดยเป็นผู้แทนจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จำนวน 3 คน และผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 3 คน เพื่อร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ SHARE Peer Multiplier Training” (PMT) – Training-of-Trainers Seminar ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการ EU-SHARE Project โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างกลุ่มผู้ฝึกอบรมในระดับภูมิภาคเอเชีย 2) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการติดตามผลลัพธ์ในด้านการประกันคุณภาพภายนอกที่เกี่ยวกับมาตรฐานและระบบกลไกด้านการประกันคุณภาพ กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ การศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome-based education) และความเป็นสากล 3) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากยุโรปและอาเซียนเกี่ยวกับระบบการจัดฝึกอบรมด้านการประกันคุณภาพ

การฝึกอบรมดังกล่าวจะจำแนกผู้เข้ารับการฝึกอบรมออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอน 2) หน่วยงานประกันคุณภาพ และ 3) AQAF Champions โดยวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญสูงจากยุโรปและอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรมและการประกันคุณภาพการศึกษา ได้มาให้การฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนผู้เข้ารับการอบรมต้องจัดทำโครงการและรับคำปรึกษาจากวิทยากร เพื่อนำไปปฏิบัติจริงพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติในระยะต่อไปเพื่อนำไปสู่การแบ่งปันประสบการณ์และการคัดเลือกหาตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีในการนำเสนอที่ประชุมของ EU-SHARE ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2561 นี้

รูปภาพประกอบ