Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ภาพกิจกรรม

สมศ. เข้าร่วมโครงการ International Staff Exchange ครั้งที่ ๒ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

3 กันยายน 2561 | อ่าน 1,572 ครั้ง

วันที่ 14-16 มิถุนายน 2561 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เข้าร่วมโครงการInternational Staff Exchange ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดยองค์กรที่ทำหน้าที่การประเมินคุณภาพภายนอก ในระดับนานาชาติ 2 แห่ง คือ Japan University Accreditation Association (JUAA) และ Taiwan Assessment and Evaluation Association (TWAEA) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในการนี้ สมศ. ส่งผู้แทนเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ นางสาวพิมพร สุรกิตติดำรง นักวิชาการ ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 และ นายชัยมงคล พุกสุวรรณ นักวิชาการ ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ สมศ. ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ Evaluator Trainingและ Toward the efficiency of evaluation ตลอดจนได้มีโอกาสเยี่ยมชมสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 2 แห่ง ได้แก่ Rikkyo University และ Kogakuin University ซึ่งการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ สมศ. ในการทำงานในระดับสากลต่อไป