Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพพ.) ครั้งที่ 7/2561

3 กันยายน 2561 | อ่าน 961 ครั้ง

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพพ.) ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีประเด็นเพื่อพิจารณา  1. เห็นชอบรายชื่อผู้ผ่านการอบรม
เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1  2. การพิจารณารายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเพื่อให้ความเห็นชอบเป็นผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2  3. หลักเกณฑ์การพิจารณารูปแบบการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) การศึกษาปฐมวัย (โรงเรียนอนุบาล)  4. หลักเกณฑ์การพิจารณารูปแบบการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก)  5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Pre-Analysis) ของโรงเรียนนานาชาติ  6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ และโรงเรียนนานาชาติเกรซ สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โรงเรียนนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ 2561  7. แนวทางการตรวจใบงานและแบบทดสอบในการอบรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเรื่องเสนอเพื่อทราบเกี่ยวกับ  1. สรุปผลโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รูปภาพประกอบ