Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ภาพกิจกรรม

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สมศ. กับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็นศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง

3 กันยายน 2561 | อ่าน 739 ครั้ง

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ได้จัดการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สมศ. กับสถาบันอุดมศึกษา และการประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ แนวทางการดำเนินงานศูนย์เครือข่าย สมศ. แนวใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้อำนวยการ สมศ. รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ และผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษา 13 แห่ง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สมศ. กับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็นศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง ในการนี้ ผู้อำนวยการ สมศ. ได้บรรยาย บทบาทหน้าที่และแนวทางการดำเนินงานของศูนย์เครือข่าย และ สมศ. ยุคใหม่ จากนั้น ศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง นำเสนอโครงการสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และได้รับฟังข้อเสนอแนะจาก ผู้อำนวยการ สมศ. และอนุกรรมการอำนวยการศูนย์เครือข่าย สมศ. ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก ดร.ชมพูนุช บัวบังศร และ รองผู้อำนวยการ สมศ. นางขนิษฐา จรูญชนม์ ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รูปภาพประกอบ