Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ครั้งที่ 5/2561

3 กันยายน 2561 | อ่าน 893 ครั้ง

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร โดยมี ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณา 1. คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ/เขต 2. กำหนดการจัดประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กลุ่มสถานศึกษาที่มุ่งเน้นจัดการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐานและการศึกษาตามอัธยาศัย)

รูปภาพประกอบ