Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ภาพกิจกรรม

การสัมมนาวิชาการ “มาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0"

7 กุมภาพันธ์ 2562 | อ่าน 1,462 ครั้ง

          วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 สัมมนาวิชาการ “มาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0” โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานและบรรยายพิเศษ เรื่อง“มาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพ คนไทย 4.0” และนางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. ได้เข้าร่วมเสวนาเรื่อง “มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 สู่การสร้างคนไทย 4.0 ธำรงความเป็นไทย แข่งขันได้ในเวทีโลก ได้แก่ ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ และดร.สมพร ชูทอง และ ที่ โรงแรมเฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

รูปภาพประกอบ