Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการนำผลประเมินไปใช้ ครั้งที่ 2/2562

22 กรกฎาคม 2562 | อ่าน 772 ครั้ง

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการนำผลประเมินไปใช้ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมพจนสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชั้น 22 อาคารพญาไทพลาซ่า โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นประธานการประชุม และเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ การประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณา 1) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่เป็นสถานศึกษาต้นแบบหรือมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 2) รายงานผลการดำเนินงานการนำผลการประเมินไปใช้ในการดำเนินงานของสถานศึกษา และเรื่องเพื่อทราบ 1) สรุปโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา 2) ความก้าวหน้าในการดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 3) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่