Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ภาพกิจกรรม

สมศ. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส

19 พฤษภาคม 2563 | อ่าน 1,510 ครั้ง

          วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 สมศ. จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และประกาศนโยบายความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเพื่อดำรงไว้ซึ่งความมีอิสระทางวิชาการที่ถูกต้องตามหลักนิติธรรมของเจ้าหน้าที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โดยนางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมศ. จำนวน 50 คน ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ ต้านทุจริต” เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุดว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ ที่ประชุมเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของสำนักงานมีความเห็นร่วมกันว่าจะดำเนินการภายใต้ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตตามแนวทาง “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”

รูปภาพประกอบ