Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ภาพกิจกรรม

โครงการทดสอบนำร่องการลงพื้นที่ประเมิน (Site Visit) ด้วยเทคโนโลยี Mobile Platform ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา

8 ตุลาคม 2563 | อ่าน 2,011 ครั้ง

วันที่ 28 กันยายน 2563 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. จัดโครงการทดสอบนำร่องการลงพื้นที่ประเมิน (Site Visit) ด้วยเทคโนโลยี Mobile Platform
ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา (เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย) กล่าวต้อนรับ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สมศ. และคณะผู้ประเมินภายนอก จากนั้น รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. (ดร.นันทา หงวนตัด) กล่าวเปิดโครงการทดสอบนำร่องการลงพื้นที่ประเมิน (Site Visit) ด้วยเทคโนโลยี Mobile Platformและผู้ประเมินภายนอกดำเนินการทดสอบการใช้ Mobile Platformในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนำเข้าข้อมูลในระบบตามขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายนอก ในโอกาสนี้ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สมศ. ได้เยี่ยมชมโรงเรียน และถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้ประเมินภายนอก ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา

รูปภาพประกอบ