Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำชีวิตสู่คุณค่าหลักของบุคลากร สมศ. ผ่านกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินและสัตว์ป่าตามแนวพระราชดำริ

28 เมษายน 2565 | อ่าน 4,993 ครั้ง

 พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

          สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระนามเดิมว่า หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ซึ่งพระนาม "สิริกิติ์" ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีความหมายว่า "ผู้เป็นศรีแห่งกิติยากร" พระราชสมภพเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2475

          วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2499  อันเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชประสงค์จะผนวชเป็นพระภิกษุ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในระหว่างที่ผนวชและทรงพระราชดำริว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีได้ทรงดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในระหว่างที่ผนวช และได้ปฏิบัติพระราชภารกิจแทนพระองค์ด้วยพระปรีชาสามารถ สนองพระราชประสงค์เป็นที่เรียบร้อย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

          วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาภิไธยว่า “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ดังปรากฏเนื้อความในประกาศเฉลิมพระนามาภิไธยว่า “...โดยที่ทรงพระราชดำริด้วยพระราชหฤทัยประกอบด้วยพระกตัญญูกตเวทิตา ระลึกถึงพระเดชพระคุณสมเด็จพระบรมราชชนนี อันได้มีมาเป็นล้นพ้นยิ่งกว่าผู้อื่น และทรงพระราชดำริว่า พระบรมราชชนนีเป็นผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันได้บังเกิดประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองและพสกนิกรเป็นอเนกปริยาย มีพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาธิคุณ เสด็จออกสอดส่องดูแลทุกข์สุขของราษฎรทั่วทุกแห่งหนแม้ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ด้วยพระวิริยอุตสาหะอย่างยิ่งยวด โดยทรงดำเนินพระราชจริยวัตรด้วยพระราชปณิธานแห่งธรรมราชินี ในศุภสมัยอันเป็นมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้ สมควรจะเฉลิมพระเกียรติยศสนองพระคุณตามโบราณราชประเพณี อันจะอำนวยสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแด่พระองค์ และสยามรัฐสีมาอาณาจักร จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระบรมราชชนนี ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...” (สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา, 2565)

พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ด้านศิลปาชีพ

          ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงริเริ่มก่อตั้งโครงการหลวงต่าง ๆ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงทรงริเริ่มโครงการให้ราษฎรโดยเฉพาะชาวนาในท้องถิ่นชนบททำอาชีพเสริมโดยใช้เวลาว่างจากการทำนาทำไร่มาทำงานศิลปาชีพ จนราษฎรเหล่านั้นมีความรู้ความสามารถในงานผลิต งานศิลปหัตถกรรม จนเป็นที่ยอมรับในประเทศไทยและระดับสากล

ด้านความมั่นคงของชาติ

          สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงห่วงใยความมั่นคงของชาติและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทุกวิถีทางที่จะช่วยทะนุบำรุงและปกป้องรักประเทศชาติ ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมทหาร ตำรวจ ราษฎรอาสาสมัคร จนถึงฐานปฏิบัติการ ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่อันตรายเพียงใดก็ตามได้พระราชทานถุงของขวัญประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงของชาติตลอดมา

การสาธารณสุข

         ในด้านการสาธารณสุข นอกจากทรงช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนโดยจัด “หน่วยแพทย์พระราชทาน” ตามเสด็จไปรักษาพยาบาลราษฎรในถิ่นทุรกันดารแล้ว ยังทรงช่วยเหลือกลุ่มผู้ประสบภัยธรรมชาติ ทรงช่วยเหลือทหาร ตำรวจ และราษฎรอาสาสมัครตามชายแดน ทรงริเริ่มจัดตั้งมูลนิธิสายใจไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในกรณีที่ทรงพบราษฎรเจ็บป่วยก็จะทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์
ทรงอุปถัมภ์องค์กรการกุศล สมาคม มูลนิธิต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก

การส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติ

          ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติ พระทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง “โครงการป่ารักน้ำ” ทั้งนี้เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการร่วมกันปลูกป่า หลังจากนั้นยังมีโครงการตามพระราชดำริที่ปรากฏขึ้นเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ อาทิ โครงการสวนสัตว์ป่าเปิดภูเขียวตามพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์เต่าทะเล โครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า โครงการปลูกป่าเสริมธรรมชาติ โครงการพระราชดำริสวนหาดทรายใหญ่ เป็นต้น (สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา, 2565)

 

 

 

“พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า”

 

“พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ
ฉันจะสร้างป่า”

 

          พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ ณ บ้านถ้ำคิ้ว อำเภอล่องดาว จังหวัดสกลนคร (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2565)

          จากบทความเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เรื่อง พระราชกรณียกิจเพื่อราษฎร:“บ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ” โดยสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เมื่อวันที่ 6สิงหาคม พ.ศ. 2564 (สยามรัฐออนไลน์, 2565) ความว่า

          “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ
ฉันจะสร้างป่า”พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่แสดงถึงพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะทรงงานด้านการอนุรักษ์ป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำ เพื่อสนับสนุนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช่วยให้พสกนิกรชาวไทยมีน้ำเพียงพอต่อการดำรงชีพและการทำการเกษตรส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น

          โครงการ“บ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดตั้งทั่วทุกภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคเหนือ ฯลฯ ด้วยเป็นโครงการที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยกันเกื้อกูลกันสร้างความเจริญงอกงามให้แก่กันและกันเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รอบๆป่า

          โครงการ “บ้านเล็กในป่าใหญ่ฯ” พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นที่แรกที่บ้านห้วยไม้หก อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2534ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีทำให้ราษฎรมีที่อยู่ที่ทำกินเป็นหลักแหล่งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีอาชีพพึ่งพาตนเองได้สามารถอยู่ร่วมกับป่าได้โดยไม่เกิดการทำลายซึ่งแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนดังพระราชประสงค์ของสมเด็จพระพันปีหลวง

          หลังจากนั้นจึงมีการต่อยอดจัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่อีกหลายพื้นที่เช่นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านอุดมทรัพย์ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร, โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านหนองห้า อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา, โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปก อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่, โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริห้วยหญ้าไซ จังหวัดเชียงราย

 

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นอีกหนึ่งพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงทำเพื่อผืนแผ่นดินไทยและพสกนิกรชาวไทยให้มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มีแหล่งต้นน้ำลำธารหล่อเลี้ยงชีพและให้ชาวบ้านในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพระมหากรุณาธิคุณนี้จะอยู่ในใจชาวไทยไปอีกนานแสนนาน”

 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโครงการส่งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำชีวิตสู่คุณค่าหลักของบุคลากร สมศ. ผ่านกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินและสัตว์ป่าตามแนวพระราชดำริ

          เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 กอปรกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมตามนโยบายของรัฐบาล โดยฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาที่สะท้อนถึงวิกฤตการณ์ ด้านคุณธรรม จริยธรรมของคนในชาติ  ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งแผนย่อย 3 “มุ่งเน้นการเรียนรู้ ปลูกฝัง ฝึกฝนและพัฒนาคน และการพัฒนาระบบการส่งเสริมคุณธรรม” เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างค่านิยม จิตสำนึกที่ดีให้แก่ประชาชน

          ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สามารถน้อมนำพระราชดำรัสและนำแนวพระราชดำริของพระองค์มาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและประพฤติตน สมศ. จึงจัดให้มีกิจกรรมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโครงการส่งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำชีวิตสู่คุณค่าหลักของบุคลากร สมศ. ผ่านกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินและสัตว์ป่าตามแนวพระราชดำริ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมเกิดขึ้นโดยการนำของ ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. ดร.ขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัยรองผู้อำนวยการ สมศ. ดร.วรวิชช ภาสาวสุวัศ รองผู้อำนวยการ สมศ. พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่ทุกระดับ จัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 (นครนายก) สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการปลูกฝัง ระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ให้บุคลากรทุกระดับได้มีโอกาสประกอบกิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ เพื่อนำไปสู่องค์กรคุณธรรมและสังคมคุณธรรม โดยโครงการนี้จัดขึ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 สำนักงานจึงจัดให้มีผู้แทนของสำนักงานจำนวนทั้งสิ้น 25 คน ไปดำเนินกิจกรรมและกลับมาถ่ายทอดเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชดำริ และพระราชจริยวัตรที่งดงามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี ให้ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทการดำเนินชีวิตของตนได้ ดังพระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ ณ บ้านถ้ำคิ้ว อำเภอล่องดาว จังหวัดสกลนคร (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2565) ที่ว่า

“เราต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งว่าทรัพยากรป่าไม้นั้นสำคัญต่อพวกเรามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ให้ความชุ่มฉ่ำต่อแผ่นดินและป่าไม้ ต้องมีสัตว์เพื่อช่วยในการขยายพันธุ์และสร้างความสมดุลของธรรมชาติ ส่วนสัตว์ป่านั้นก็ต้องมีแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัย จึงกล่าวได้ว่า มนุษย์ ป่าไม้ และสัตว์ป่า มีความสัมพันธ์กันอย่างละเอียดลึกซึ้งจนไม่สามารถจะขาดส่วนหนึ่งส่วนใดได้”

          เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญยิ่ง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ