Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ภาพกิจกรรม

การประชุมเสวนา เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก

10 มกราคม 2566 | อ่าน 262 ครั้ง

      วันที่ 5 มกราคม 2566 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. จัดการประชุมเสวนา เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก ณ ห้องประชุม Infinity ชั้น G โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ (รางน้ำ) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย  กี่สุขพันธ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมศ. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยมี ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สมศ. ผู้บริหารจากหน่วยต้นสังกัดที่เกี่ยวข้อง และครู จำนวน 144 คน เข้าร่วม

       สำหรับการประชุมเสวนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ต้นสังกัดและสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษา และการศึกษานอกนระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. โดยการกำหนดวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อให้การใช้งบประมาณการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

       โดยรูปแบบกิจกรรมในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 1.การนำเสนอวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดประชุมเสวนา โดย ดร.นันทา  หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. และ 2. การแบ่งกลุ่มอภิปรายเป็น ระดับการศึกษา ได้แก่การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ