Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ภาพกิจกรรม

การประชุมหารือหน่วยงานต้นสังกัดเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

7 มีนาคม 2566 | อ่าน 348 ครั้ง

         วันที่ 25 มกราคม 2566 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. จัดการประชุมหารือหน่วยงานต้นสังกัดเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก รักษาการคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้นำการหารือ โดยมี คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนจากหน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เข้าร่วม สำหรับการประชุมหารือในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อปรับปรุงแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกโดยการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้เกณฑ์คุณภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ได้รับการยอมรับ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป