Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ภาพกิจกรรม

การประชุมรับฟังความคิดเห็นกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

13 กุมภาพันธ์ 2566 | อ่าน 446 ครั้ง

      วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สเปซ พัทยา จังหวัดชลบุรี ถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ www.Facebook.com/ONESQA โดย ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมพร้อมทั้งบรรยาย “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” โดยมี ผู้แทนจากคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ผู้บริหาร และผู้แทนของหน่วยงานต้นสังกัด ผู้บริหาร และผู้แทนของสถานศึกษา เข้าร่วม และผู้เข้าชมผ่านทาง Facebook จำนวนกว่า 900 คน จากนั้น ได้มีการแบ่งห้องประชุมเป็น 4 ห้อง เพื่อรับฟังความคิดเห็นกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ได้แก่ ห้องที่ 1 ด้านการอาชีวศึกษา (ถ่ายทอด Facebook Live) ห้องที่ 2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้องที่ 3 การศึกษาปฐมวัย และ ห้องที่ 4 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย