Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ภาพกิจกรรม

การประชุมรับฟังความคิดเห็นกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1 มีนาคม 2566 | อ่าน 253 ครั้ง

       วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ www.Facebook.com/ONESQAโดย ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมพร้อมทั้งบรรยาย “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”โดยมี ผู้แทนจากคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ผู้บริหาร และผู้แทนของหน่วยงานต้นสังกัด ผู้บริหาร และผู้แทนของสถานศึกษา เข้าร่วม และผู้เข้าชมผ่านทาง Facebookจำนวนกว่า 1,600 คน จากนั้น ได้มีการแบ่งห้องประชุมเป็น 4 ห้อง เพื่อรับฟังความคิดเห็นกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ได้แก่ ห้องที่ 1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ถ่ายทอด FacebookLive) ห้องที่ 2 การศึกษาปฐมวัย ห้องที่ 3 ด้านการอาชีวศึกษา และ ห้องที่ 4 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย