Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ภาพกิจกรรม

การประชุมรับฟังความคิดเห็นกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุงหลังรับฟังความคิดเห็น)

10 มีนาคม 2566 | อ่าน 384 ครั้ง

      วันที่ 8 มีนาคม 2566 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุงหลังรับฟังความคิดเห็น) ณ ห้องกมลพร โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร โดย ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากหน่วยงานต้นสังกัด ผู้แทนจากสถานศึกษา ผู้ประเมินภายนอก ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สมศ. เข้าร่วม จำนวน 81 คน สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษา และผู้ประเมินภายนอกกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาปฐมวัย  (ฉบับปรับปรุงแก้ไขหลังรับฟังความคิดเห็น) โดย รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ ดร.ธนะสิทธิ์ ศิริวรธรรม และ ดร.กาญจน์วรินทร์  ผลอนันต์ เพื่อนำความคิดเห็นที่ได้รับจากการประชุมไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป