Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ภาพกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Scoring Rubrics ตัวชี้วัดการประเมิน การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

12 พฤษภาคม 2566 | อ่าน 258 ครั้ง

          วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ ScoringRubricsตัวชี้วัดการประเมิน การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมจามจุรีบอลรูม A ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร โดย ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากหน่วยงานต้นสังกัด ผู้แทนจากสถานศึกษา ผู้ประเมินภายนอก เข้าร่วม จำนวน 69 คน สำหรับการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการจัดทำ ScoringRubricsตัวชี้วัดการประเมิน การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับนำไปประกอบเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป