Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ภาพกิจกรรม

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการทดลองประเมินนำร่อง ตามกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ด้านการอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

23 สิงหาคม 2566 | อ่าน 75 ครั้ง

        วันที่ 22 สิงหาคม 2566 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. จัดการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการสรุปผลการทดลองประเมินนำร่อง ตามกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ด้านการอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นนาดา ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร โดย ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ
สมศ. เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมี ผู้ประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา เข้าร่วม จำนวน 17 คน สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่อไปนี้ การบรรยาย “ผลการทดลองประเมินนำร่องจากแบบสอบถามและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข”
โดย นายวณิชย์ อ่วมศรี รักษาการประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา จากนั้นได้มีการร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ “การปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอแนะจากการทดลองประเมินนำร่อง” และ “สรุปผลและการปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอแนะจากการทดลองประเมินนำร่องสถานศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”

รูปภาพประกอบ