Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ภาพกิจกรรม

สมศ. จัดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายการประกันคุณภาพภายนอก “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา สร้างคุณภาพและความสุขในสถานศึกษา

4 กันยายน 2566 | อ่าน 96 ครั้ง

      วันที่ 1 กันยายน 2566 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. จัดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายการประกันคุณภาพภายนอก “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา สร้างคุณภาพและความสุขในสถานศึกษา” ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Facebook/ONESQAณ โรงแรมแกลเลอรี ดีไซน์ โฮเต็ล จ. ศรีสะเกษ โดย ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งบรรยาย “แนวคิด ทิศทาง การประเมินคุณภาพภายนอก และความสำคัญของการนำผลการประเมินไปใช้ฯ” แก่ผู้เข้าร่วมรับชมรับฟังทั้งทาง Onsite/Onlineประกอบไปด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานต้นสังกัด บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ผู้ประเมินภายนอก และผู้ที่สนใจ จำนวนกว่า 4,400คน จากนั้นได้มีการบรรยาย “แนวคิด ที่มาโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา” โดย รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ ประธานคณะทำงานส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ฯ การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา สร้างคุณภาพและความสุขในสถานศึกษา” โดย รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ ประธานคณะทำงานส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ฯ ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. ผศ.ดร.ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ประสานงาน สมศ มรภ.จันทรเกษมนางจิราวรรณ บุญเชิด ผอ.กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ และ นางสาวสิรีรัตน์ สิงห์สิทธิ์ ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหนองไฮ ท้ายสุดที่ประชุมได้รับฟังเทคนิคการวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก และการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดย
ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ประสานงาน สมศ.

รูปภาพประกอบ