Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ภาพกิจกรรม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโนยบายและเยี่ยมชมการทำงานของ สมศ.

5 ตุลาคม 2566 | อ่าน 974 ครั้ง

        วันที่ 4 ตุลาคม 2566 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายและเยี่ยมชมการทำงานของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยนายวิศรุต ปู่เพ็ง ที่ปรึกษา รมช.ศธ., นายกมล รอดคล้าย ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ., นายกฤตชัย อรุณรัตน์, นายพนัส บุญวัฒนสุนทร, นายนพดล ฤกษ์สง่า ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. โดยมี ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งสรุปการดำเนินงานตามภารกิจ สมศ. ที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องการดำเนินงานตามแนวนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีจุดเน้นในการดำเนินงาน ได้แก่ เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกมีความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในมีการใช้ AQAPlatformซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มาช่วยในการประเมิน เชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพกับหน่วยงานต้นสังกัดปรับรูปแบบการประเมินแบบผสมผสาน (Hybrid)และลดจำนวนวันในการประเมิน เพื่อลดภาระของครูและสถานศึกษา และลดการใช้เอกสาร ส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป