Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ภาพกิจกรรม

การมอบนโยบายการประเมินคุณภาพภายนอก โดย พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

24 พฤษภาคม 2567 | อ่าน 78 ครั้ง

          พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้แนวคิด ลดภาระ เรียนดี มีความสุข ในกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี  โดยมอบแนวทางการปฏิบัติงาน “ถูกต้อง รวดเร็ว ประโยชน์ ประหยัด” การประเมินคุณภาพภายนอกต้องไม่สร้างภาระให้แก่สถานศึกษาและครูเพิ่มเติม ดำเนินการประเมินให้เป็นไปตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายนอก เน้นความประหยัด เรียบง่าย ลดความสิ้นเปลือง ไม่สร้างภาระแก่ผู้รับการประเมิน และงดการจัดพิธีการต้อนรับ เน้นย้ำ ให้ผู้ประเมินภายนอกของ สมศ. ทำการประเมินที่สะท้อนผลลัพธ์ด้านคุณภาพผู้เรียน ให้ข้อเสนอแนะที่ปฏิบัติได้จริง เป็นรูปธรรม และสอดคล้องตามบริบทของสถานศึกษา โดย “ให้คำแนะนำ ติดตามแก้ไข ให้ขวัญกำลังใจ” เพื่อให้สถานศึกษาสามารถนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้อย่างแท้จริง