Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
มัลติมีเดีย (E-Book)

คู่มือ กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก พ.ศ.2567-2571 ฉบับสถานศึกษาและผู้ประเมินภายนอก ด้านการอาชีวศึกษาศึกษา

1 กุมภาพันธ์ 2567 | อ่าน 5,201 ครั้ง