Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงาน

: (6) รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการดําเนินการตามหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษต่อบุคลากรและรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของบุคลากรในหน่วยงาน

8 กรกฎาคม 2559 | อ่าน 2,893 ครั้ง