Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตัวชี้วัดที่ 1.2 การมีส่วนร่วม : EB2(2) หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

1 พฤษภาคม 2561 | อ่าน 1,775 ครั้ง