Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ประกาศ

ประกาศที่ 280/2566 : การทดสอบสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ (ไม่รวมประเภทโรงเรียนนานาชาติ) สถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ของสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และด้านการอาชีวศึกษา

22 พฤศจิกายน 2566 | อ่าน 2,386 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์

           ตามที่ สมศ. มีประกาศที่ 280 / 2566 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566  เรื่อง การทดสอบสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)สำหรับผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ (ไม่รวมประเภทโรงเรียนนานาชาติ) สถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ของสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และด้านการอาชีวศึกษา โดยกำหนดให้ผู้ประเมินภายนอก ทุกคน เข้ารับการทดสอบสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)ซึ่งดำเนินการจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.  โดยผู้ประเมินภายนอกสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ www.niets.or.th

          ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประเมินภายนอกเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและถูกต้องตรงกัน  สมศ.จะมีการจัดประชุมชี้แจง
ผู้ประเมินภายนอก เกี่ยวกับรายละเอียด ขั้นตอน ระยะเวลาการเรียนรู้เกี่ยวกับสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล การสมัครเข้ารับการทดสอบ รวมถึง หลักเกณฑ์การเข้ารับการอบรมปฏิบัติการของผู้ประเมินภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566  เวลา 16.00 – 17.00 น. ทางhttps://www.facebook.com/onesqa/

          จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

เรื่อง ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566
4451 ครั้ง
ขนาด 159 KB