Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
สัมมนา

Presentation : การอบรมเพื่อคัดเลือกผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ด้านการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 1 วันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 6-8 ธันวาคม 2560

5 มกราคม 2561 | อ่าน 8,540 ครั้ง