Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
สัมมนา

Presentation : แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และการปฏิบัติตนของผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 2 โดย ดร.นันทา หงวนตัด วันที่ 19 มกราคม 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ Facebook Live

1 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 5,786 ครั้ง

Presentation : แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และการปฏิบัติตนของผู้ประเมินภายนอก
โดย ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ

การอบรมพัฒนาตนเองของผู้ประเมินภายนอ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สำหรับผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการรับรองในปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563) วันที่ 19 มกราคม 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ Facebook Live

เรื่อง ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
3340 ครั้ง
ขนาด 4 MB