Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
สัมมนา

Presentation : แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประเมินภายนอก สมศ.

5 เมษายน 2564 | อ่าน 6,685 ครั้ง

การอบรมพัฒนาตนเองของผู้ประเมินภายนอกในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ครั้งทีึ่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2564

เรื่อง ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
3397 ครั้ง
ขนาด 2 MB