Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ความก้าวหน้า
การประเมิน
คุณภาพภายนอก

ปี 2559-โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกที่ส่งผลต่อระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศ - รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ (หัวหน้าโครงการ) , รศ.ดร.โชติกา ภาษีผล (นักวิจัย) , ดร.ทิพวัลย์ ปัญจมะวัต (นักวิจัยผู้ช่วย)

8 ธ.ค. 64 10:34:50 | อ่าน 486 ครั้ง

486

อ่าน