Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ความก้าวหน้า
การประเมิน
คุณภาพภายนอก

ปี 2561-การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาที่ใช้สมรรถนะเป็นฐาน - ผศ.ดร.วิเชียร พันธ์เครือบุตร, รศ.ดร.เตมีย์ ภิรมาย์สวัสดิ์, รศ.ดร.บุญเรือง ชื่นสุวิมล, นางสาวกามีล๊ะ สาหวี

8 ธ.ค. 64 10:37:47 | อ่าน 313 ครั้ง

313

อ่าน