Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ความก้าวหน้า
การประเมิน
คุณภาพภายนอก

ปี 2562-การพัฒนากรอบแนวทางในการกำกับดูแลการประกันคุณภาพภายนอกของการศึกษาข้ามพรมแดนในระดับอุดมศึกษา - ดร.จิราภรณ์ เรืองยิ่ง และ ดร.ธีทัต ชวิศจินดา

8 ธ.ค. 64 11:47:42 | อ่าน 758 ครั้ง

758

อ่าน