Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ความก้าวหน้า
การประเมิน
คุณภาพภายนอก

ปี 2562-อนาคตภาพของรูปแบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า - ทนง ทองภูเบศร์, ประกอบ คุณารักษ์, วิระวัฒน์ อุท้ยรัตน์, กิจพิณิฐ อุสาโห, สุคนธ์ทิพย์ ทินาภรณ์

8 ธ.ค. 64 11:51:11 | อ่าน 970 ครั้ง

970

อ่าน