Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ความก้าวหน้า
การประเมิน
คุณภาพภายนอก

ปี 2562-การประยุกต์ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมัลคอล์มบอลดริจในการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - รศ.ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก

8 ธ.ค. 64 11:55:51 | อ่าน 1,103 ครั้ง

1103

อ่าน

เรื่อง ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
463 ครั้ง
ขนาด 2 MB