Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ความก้าวหน้า
การประเมิน
คุณภาพภายนอก

ปี 2563-การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษานำร่องที่มีเป้าหมายเฉพาะ สำหรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ - ดร.สุบัน พรเวียง, ผศ.ดร.มนต์นภัส มโนการณ์

16 ธ.ค. 64 10:41:44 | อ่าน 1,389 ครั้ง

1389

อ่าน