Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ความก้าวหน้า
การประเมิน
คุณภาพภายนอก

ปี 2563-การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินการนำผลการประเมินคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน: สำหรับสถานศึกษา - ผศ.ดร.วารุณี ลัภนโชคดี

16 ธ.ค. 64 10:44:01 | อ่าน 1,836 ครั้ง

1836

อ่าน