Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ความก้าวหน้า
การประเมิน
คุณภาพภายนอก

ปี 2564-ระบบติดตามและประเมินคุณภาพสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษาที่ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต โดย ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส -

16 ก.ย. 65 15:43:14 | อ่าน 826 ครั้ง

826

อ่าน