Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ความก้าวหน้า
การประเมิน
คุณภาพภายนอก

ปี 2557-การนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาที่ไม่ได้รับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม (พ.ศ.2554-2558)) - ดร.มานิต บุญประเสริฐ, ผศ.ดร.วิวัฒน์ ปาณะสิทธิพันธ์, ผศ.ปราณี พรรณวิเชียร

13 ธ.ค. 64 14:32:41 | อ่าน 1,588 ครั้ง

1588

อ่าน