Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ความก้าวหน้า
การประเมิน
คุณภาพภายนอก

ปี 2559-การพัฒนารูปแบบการนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ดร.ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ, ดร.สรัญญา จันทร์ชูสกุล, ดร.พินดา วราสุนันท์

13 ธ.ค. 64 14:35:50 | อ่าน 1,614 ครั้ง

1614

อ่าน