Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ความก้าวหน้า
การประเมิน
คุณภาพภายนอก

ปี 2560-ปัจจัยที่ส่งผลและพัฒนาการของระดับคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก ทั้งสามรอบของ สมศ. - ดร.วารุณี ลัภนโชคดี

13 ธ.ค. 64 16:23:35 | อ่าน 850 ครั้ง

850

อ่าน