Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ความก้าวหน้า
การประเมิน
คุณภาพภายนอก

ปี 2562-แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา - รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ, รศ.ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียร

13 ธ.ค. 64 16:31:42 | อ่าน 1,055 ครั้ง

1055

อ่าน