Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?

มัลติมีเดีย


โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเภทสถานศึกษา : การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก)

7 มกราคม 2566 | อ่าน 2,610 ครั้ง
หมวดหมู่ : สำหรับสถานศึกษาเพื่อพร้อมรับประเมินภายนอก
โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 . ประเภทสถานศึกษา : การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) . การบรรยาย “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์จำเป็นและเร่งด่วนจากสถานการณ์ COVID-19" โดย ดร.วรวิชช ภาสาวสุวัศ รองผู้อำนวยการ สมศ. . และแนะนำการใช้งานระบบ Automated QA สำหรับสถานศึกษา ภายหลังจากได้รับการประเมินจาก สมศ. แล้ว จะต้องใช้งานระบบอะไรบ้าง?โดย นายธนภัทร สัมพันธ์รัตนชัย หัวหน้างานระบบการประเมิน .