ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมศ. มอบช่อดอกไม้และร่วมแสดงความยินดี ในการรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สมศ. ของ รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560

19

มิถุนายน

60

763

อ่าน

          วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. นายนาวิน วิยาภรณ์ รักษาการผู้อำานวยการ รองผู้อำนวยการ ที่ปรึกษา และบุคลากร สมศ. ร่วมแสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับ รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ในการรับตำแหน่งผู้อำนวยการ สมศ. ทั้งนี้ รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ได้กล่าวคำขอบคุณพร้อมแถลงนโยบายและแสดงวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานบริหาร สมศ. โดยการทำงานจะเน้นที่ความเรียบง่าย ทำงานด้วยใจ พอเพียงกับความต้องการ
ลดภาระงานด้วยเทคโนโลยี โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ Sufficiency Economy Philosophy พร้อมน้อมนำสู่การปฏิบัติ

19

มิถุนายน

60

763

อ่าน

รูปภาพประกอบ
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์