Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
องค์กรที่เป็นเลิศ

ในการรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

Pattern

ผู้ประเมิน
ภายนอก

Pattern

ความก้าวหน้า
การประเมินคุณภาพ
ภายนอก

Pattern

สถานศึกษา /
สถาบันอุดมศึกษา
และต้นสังกัด

Pattern

หน่วยกำกับ
การประเมิน/ผู้กำกับ
การประเมิน

 • ประกาศ

 • คู่มือผู้ประเมิน

 • เกณฑ์การประเมิน

 • แบบฟอร์ม

 • มัลติมีเดีย (E-Book)

ไม่พบข้อมูล

ไม่พบข้อมูล

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ไม่พบข้อมูล

1314

ไม่พบข้อมูล

 • ศูนย์พัฒนาเด็ก

 • การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • การศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ

 • กศน.

 • ด้านการอาชีวศึกษา

 • ระดับอุดมศึกษา

 • รายงานประเมินภายนอก

ดูทั้งหมด

1157

ดูทั้งหมด

1238

ดูทั้งหมด

1192

ดูทั้งหมด

1193

ดูทั้งหมด

1194

ประกาศ

ดูทั้งหมด

1195

ไม่พบข้อมูล

ดูทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

อัพเดทข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหน่วยงาน

ประกาศ
ใหม่
ภาพกิจกรรม
ใหม่
สมัครงาน
ใหม่
ทันโลก มีมาตรฐาน บริการรวดเร็ว

ทันโลก เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้านการประเมินคุณภาพของสังคมโลก
มีมาตรฐาน ดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนดที่ได้รับการยอมรับ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
บริการรวดเร็ว ส่งมอบรายงานผลการตรวจประเมินที่มีคุณค่าให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ

คลังความรู้

อัพเดทข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหน่วยงาน

มัลติมีเดีย
อินโฟกราฟิก
สัมมนา
ส่งเสริมความรู้ประเมินภายนอก
ส่วนหลัก
การประเมินภายนอก
ประชาสัมพันธ์
คลังความรู้