Loading...
เมนูย่อย

สมศ. เข้าร่วมกิจกรรมประจำปีของเครือข่ายประกันคุณภาพอาเซียน (AQAN) ประจำปี 2017 ณ โรงแรม Champasak Grand Hotel แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

10 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน 323 ครั้ง

     วันที่ 24 กันยายน 2017 พลเรือตรีวัชระ การุณยวนิช รองผู้อำนวยการ สมศ. ในฐานะประธานเครือข่ายประกันคุณภาพอาเซียน (ASEAN Quality Assurance Network: AQAN) ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ AQAN ครั้งที่ 3/2017 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศสมาชิก ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก สมศ.

     ที่ประชุมได้พิจารณาวาระ ต่าง ๆ ได้แก่ 1) รายงานกิจกรรมประจำปี 2017 (ม.ค. - ก.ย.) และกิจกรรมที่จะดำเนินการในไตรมาสที่ 4 ปี 2017 (2) รายงานฐานะการเงิน (3) รายงานสถานภาพการเป็นสมาชิกของหน่วยงานในเครือข่าย (4) ความก้าวหน้าในโครงการร่วมมือภายใต้โครงการ EUSHARE (5) รายละเอียดของการจัดสัมมนาประจำปีและการประชุมโต๊ะกลมประจำปี 2017 (6) แผนยุทธศาสตร์เครือข่ายการประกันคุณภาพอาเซียน 5 ปี (ค.ศ. 2018-2022) (7) การขอสมัครเป็นสมาชิกของหน่วยงาน Education Quality Assurance Center (EQAC) ภายใต้กระทรวงการศึกษาและการกีฬา สปป.ลาว และ (8) การประชุม ASEAN+3 QA Expert Meeting ครั้งที่ 4

     ในช่วงเย็น สมศ. ได้เข้าร่วมการประชุม The Forth ASEAN Plus Three Quality Assurance Expert 2017 พลเรือตรีวัชระ การุณยวนิช ได้กล่าวต้อนรับ Prof. Syun Tutiya ผู้แทนหน่วยงาน NIAD-QE ประเทศญี่ปุ่นซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม โดยหน่วยงาน Commission on Higher Education (CHED) ประเทศฟิลิปปินส์ได้นำเสนอเกี่ยวกับสาระสำคัญของการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

     Prof. Syun Tutiya ได้นำเสนอแนวทางเกี่ยวกับการกำกับคุณภาพหลักสูตรเรียนร่วมของประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ตลอดจนมีการพิจารณาเกี่ยวกับถ้อยแถลงปากเซ (the Pakse Statement) ซึ่งเป็นความตกลงของสมาชิกอาเซียนบวก 3 ในการส่งเสริมให้มีความร่วมมือและพัฒนาแนวทางในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและระบบการถ่ายโอนหน่วยกิต ระหว่างประเทศ โดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 6 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และไทย

     วันที่ 25 กันยายน 2017 สมศ. เข้าร่วมการสัมมนาประจำปี 2017 ของเครือข่ายประกันคุณภาพอาเซียน AQAN ในหัวข้อ บทบาทของการประกันคุณภาพการศึกษาในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (The Role of Quality Assurance in Higher Education in ASEAN Economic Community) จัดโดยกระทรวงการศึกษาและการกีฬา สปป.ลาว โดยในช่วงเช้า พณฯ แสงเดือน หล้าจันทะบูน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาและการกีฬา สปป. ลาว ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา ในโอกาสนี้ พลเรือตรีวัชระ การุณยวนิช รองผู้อำนวยการ สมศ. ในฐานะประธานเครือข่ายประกันคุณภาพอาเซียน AQAN ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม และนายเอกพงษ์ เลาหะเทียนสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย และทำหน้าที่เป็น Session Chair ในการอภิปรายหัวข้อ การประยุกต์ใช้กรอบการประกันคุณภาพอาเซียน (AQAF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) กับระบบการประกันคุณภาพของประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งนี้ การจัดประชุมวิชาการด้านการประกันคุณภาพในระดับภูมิภาคอาเซียนได้ถูกจัดเป็นครั้งแรกใน สปป.ลาว ทำให้มีผู้แทนจากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาของ สปป.ลาว มาเข้าร่วมกว่า 100 คน

     วันที่ 26 กันยายน 2017 พลเรือตรีวัชระ การุณยวนิช ได้ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมโต๊ะกลมของเครือข่ายประกันคุณภาพอาเซียนประจำปี 2017 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้แทนจากประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม รวมทั้งผู้แทนจาก สกอ. SEAMEO-RIHED และ SEAMEO RETRAC โดยมีการพิจารณาวาระหลักจากการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายประกันคุณภาพอาเซียน AQAN ครั้งที่ 3/2017 วันที่ 24 กันยายน 2017

     นอกจากนี้ สมศ. ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการบริหารเครือข่ายประกันคุณภาพอาเซียน AQAN ครบวาระสามปีตามข้อกำหนดของธรรมนูญเครือข่าย จึงมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ซึ่งตามธรรมนูญกำหนดให้รองประธานฯ ในวาระเดิมขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารเครือข่ายในวาระถัดไป  ดังนั้น คณะกรรมการบริหารเครือข่ายประกันคุณภาพอาเซียน AQAN ในวาระใหม่ ระหว่างปี 2018-2020 ประเทศอินโดนีเซียจะทำหน้าที่เป็นประธานฯ และในการประชุมเลือกตั้งครั้งนี้ มีมติให้ประเทศต่าง ๆ ดำรงตำแหน่งดังนี้

     - ประธานกรรมการบริหาร: อินโดนีเซีย
     - รองประธานกรรมการบริหาร: มาเลเซีย
     - เลขานุการบริหาร: ฟิลิปปินส์
     - ผู้ช่วยเลขานุการบริหาร: เวียดนาม
     - กรรมการบริหาร: กัมพูชา ลาว
     - เหรัญญิก: ไทย 

     ในช่วงท้าย Prof. T. Basaruddin หน่วยงาน National Accreditation Agency for Higher Education (NAAHE) ประเทศอินโดนีเซีย ในฐานะประธานกรรมการบริหารเครือข่ายประกันคุณภาพอาเซียน AQAN คนใหม่ ได้กล่าวขอบคุณ สมศ. ที่ทำหน้าที่ประธานกรรมการบริหารในวาระที่ผ่านมา และกล่าวแสดงเจตนารมณ์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายประกันคุณภาพอาเซียน AQAN ต่อไป

323

อ่าน

รูปภาพประกอบ
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์