Loading...
เมนูย่อย

สมศ. เข้าร่วมประชุม 2018 APQN Academic Conference (AAC) ณ เมืองนาคปุระ สาธารณรัฐอินเดีย

7 พฤษภาคม 2561 | อ่าน 372 ครั้ง

          เมื่อวันที่ 22-25 มีนาคม 2561 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม 2018 APQN Academic Conference (AAC) “Capacity Building (CB) for Next-Generation Quality Assurance in Higher Education” ได้แก่ นางมณีรัตน์ จันทนา หัวหน้าภารกิจพัฒนาระบบประเมิน ดร.สุชญา สังข์จรูญ รักษาการหัวหน้าภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และนางสาวสินีนาถ หวังดี นักวิชาการ งานวิเทศสัมพันธ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศต่าง ๆ มากกว่า 15 ประเทศ อาทิ อินเดีย จีน ศรีลังกา รัสเซีย ฟิลิปปินส์ ลิทัวเนีย อินโดนีเซีย ไทย ญี่ปุ่น โครเอเชีย ฟิจิ มาเลเซีย เกาหลีใต้ และสหราชอาณาจักร เป็นต้น การประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อการสร้างความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคในการเชื่อมผ่านความรู้ทางการอุดมศึกษาและลดช่องว่างของการอุดมศึกษาผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพและนำไปสู่ความการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ สมศ. ได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับ การกำหนดระดับของการประเมิน การใช้หลักการตัดสินอย่างมืออาชีพโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญของการประกันคุณภาพ ต้องมีความสามารถและความซื่อสัตย์สูง มีวิธีการที่เชื่อถือได้ และเครื่องมือการประเมินที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงความท้าทายและความต้องการในการเพิ่ม
ขีดความสามารถ มีความเกี่ยวข้องกับ 1
) การขาดแคลนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมพัฒนา 2) การประเมินตนเองและการตรวจสอบจากเพื่อนร่วมงาน 3) บุคลากรอาวุโส 4) คุณภาพของการเรียนรู้ทางไกล 5) การพิจารณาถึงสิ่งอำนวยความสะดวกด้าน ICT ในการศึกษาข้ามพรมแดนของระดับอุดมศึกษา และ 6) การประกันคุณภาพการศึกษาจากคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา ณ เมืองนาคปุระ สาธารณรัฐอินเดีย

372

อ่าน

รูปภาพประกอบ
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์