Loading...

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงาน

เมนูย่อย

(3) รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคา ตามมาตรา 9 (8) และหลักเกณฑ์ในการ พิจารณาตัดสินผลในแต่ละโครงการหรือรายการ

8 กรกฎาคม 2559 | อ่าน 1,038 ครั้ง

 

1) เอกสารสอบราคา หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลในแต่ละโครงการหรือรายการ

   (เมนู จัดซื้อจัดจ้าง -> จัดซื้อจัดจ้าง)

 

(หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล : ภารกิจอำนวยการ)

1038

อ่าน

เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์