Loading...

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงาน

เมนูย่อย

(4) ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ

8 กรกฎาคม 2559 | อ่าน 996 ครั้ง

 

1) ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

    (เมนู จัดซื้อจัดจ้าง -> ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง, เมนู ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร -> จัดซื้อจัดจ้าง -> ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง)

 

 

(หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล: ภารกิจอำนวยการ)

996

อ่าน

เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์