Loading...

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมนูย่อย

ตัวชี้วัดที่ 1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

EB3(4) หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

1 พฤษภาคม 2561 | อ่าน 510 ครั้ง


มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลที่บันทึกรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งแสดงรายการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการตามที่ระบุในแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้


1) รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
    (เมนู จัดซื้อจัดจ้าง -> รายงานแผน/ผลจัดซื้อจัดจ้าง --> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง)

2) ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
    (เมนู จัดซื้อจัดจ้าง -> ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง)

510

อ่าน

เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์