Loading...

ฐานข้อมูลโครงการวิจัย

เมนูย่อย

โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคใต้ โดย ผศ.ดร. วีรยุทธ ชาตะกาญจน์ -

18 ธ.ค. 62 13:49:09 | อ่าน 700 ครั้ง

700

อ่าน

เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์