Loading...

ฐานข้อมูลโครงการวิจัย

ผลการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสอง (พ.ศ.2549-2553) - โดย ภิรดี วัชรสินธุ์, ดิเรก วรรณเศียร, พันพัชร ปิ่นจินดา, จิราพร รอดพ่วง, ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม, อรอุมา เจริญสุข

25 ส.ค. 57 21:20:44 | อ่าน 4,147 ครั้ง

ชื่อโครงการวิจัย     : ผลการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสอง (พ.ศ.2549-2553)
ชื่อผู้วิจัย               : ภิรดี วัชรสินธุ์, ดิเรก วรรณเศียร, พันพัชร ปิ่นจินดา, จิราพร รอดพ่วง, ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม, อรอุมา เจริญสุข
หน่วยงาน               : -
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ

4147

อ่าน

เรื่อง ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
วันที่ 25 สิงหาคม 2557
2177 ครั้ง
ขนาด 220 KB
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์