Loading...

ฐานข้อมูลทุนอุดหนุนการวิจัย

เมนูย่อย

การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเทศบาลด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ - โดย นายก่อเกียรติ ณ นครพนม

26 ส.ค. 57 12:58:16 | อ่าน 2,100 ครั้ง

ชื่อโครงการวิจัย     : การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเทศบาลด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้
ชื่อผู้วิจัย               : นายก่อเกียรติ ณ นครพนม
หน่วยงาน               : -
สถานภาพโครงการ : กำลังดำเนินการวิจัย

2100

อ่าน

เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์